18.madde


Sayın Başkan
Sayın Milletvekilleri,

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı’nın, Merkezi İdarenin Teşkilatlanmasına İlişkin Esas ve Usuller başlıklı İkinci Kısım, Birinci Bölüm’deki “Bakanlık merkez teşkilatı” başlıklı 18. madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum.
Üniter devlet yapısının terk edilme eğilimi gösteren bir paketin tek tek yasa maddeleri üzerinde konuşmak veya eleştirileri yoğunlaştırmak eksik olacaktır diye düşünüyorum. Ama, “Bakanlık merkez teşkilatı” başlıklı 18. madde, paketin genel hazırlanış mantığını anlamaya yetmektedir. Buradaki mantık belirsizliktir. Kamu yönetimine çağdaş bin anlayış getirme iddiasındakiler, çağdaşlıktan belirsizliği anlıyorlarsa diyecek sözümüz var. Çağımız, açık olma çağıdır, açıklık çağıdır. Hele hele daha demokratik olma iddiasıyla yola çıkıyorsanız, gerçekte yapmak istediğinizi topluma açıklamakla yükümlüsünüz. Kaldı ki, Meclis’i oluşturan siyasi iradelerden değişime destek istiyorsanız, mantık ve amacınızı açık açık ortaya koymak zorunluluğunuz vardır. Ne yazık ki, genel kurulumuza sunulan tasarıdan ne yapılmak istendiğini anlamak mümkün değil.
Bakanlık merkez teşkilatının yeniden yapılandırılması, “Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi; bu hizmetlerle ilgili politika, standart ve hedeflerin belirlenmesi; planlama, koordinasyon ve denetimin sağlanması; eğitim, izleme ve değerlendirme görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir” demekle gerçekleştirilemez.
Tasarıda, “düzenlenir” ibaresi;
a) Bakanlık hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten anahizmet birimleri,
b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara teknik, planlama, araştırma-geliştirme, hukuki ve mali konularda yardımcı olan danışma birimleri,
c) İnsan kaynakları ve destek hizmetlerini yerine getiren yardımcı hizmet birimleri,
tanımları ile sisler arasındaki flu bir fotoğrafa götürüyor insanı.
Burada yasa yapılıyor. Burada, adına “reform” denilen yeni bir yapılanma tartışılıyor. Ama, ortada net bir fotoğraf yok. Bakınca, “İşte bu o fotoğraf” denilecek bir tanımlama yok ortada.
Bakanlıkların yeniden yapılanmasını öngören bu tasarıda, neyin ne olduğunu anlamak için müneccim olmak da yetmez.
Sanırım, belirsizliklerle genel kurula getirilen bu tasarıdaki tanımların netleşmesi ve anlaşılır hale gelebilmesi için birkaç yasa daha yapılması gerekecek.
Yani, bakanlığın ana hizmet biriminin adının ne olduğunu anlamak, kimlerle hangi koşullarda ihdas edileceğini öğrenebilmek için daha bir çok yasa tasarısı önümüze gelecek.
Oysa, içinde bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağında, zaman o kadar hızlı geçiyor ve değerlidir ki, insanlar verimi artırmak için az zamanda çok şey yapmanın yolunu aramaktadır. Biz ise karmaşık, ne olduğu anlaşılmayan tanımlarla hizmet üretmeye çalışıyoruz.
O da bir “yeniden yapılanma” gerçekleştiriyoruz.
Bu yeniden yapılanma ki, şüphe de uyandırıyor zihinlerde.
Burada denilemez mi, “Şu genel müdürlük, şu danışmanlık, şu teknik birim” oluşturulur.
Denilebilir. Denilebilir de, önce resmin flusunu gösterip sonra aslına geçmek varken, dahası, “çok şey yapıyormuş” abartısını öne çıkarma varken, keskin gerçekle yüzleşmek biraz bilgi, biraz birikim ister.
İşte, bakın, bir sonraki madde olan 19. maddede, yapılmak istenenler biraz daha netleşiyor.
Göreceğiz ki, daha sonraki maddelerde daha net ifade ve tanımlarla yüzleşeceğiz.
Şimdi sormak istiyorum tasarıyı bu haliyle önümüze getiren siyasi iradeye:
Sonraki maddelerde açıkça tanımlanan ifadelerin, 18. madddede olduğu gibi, flu tanımına neden gerek duydunuz?
Yeni düzenlemeyi, iktidarın parmak çokluğuyla Meclis’ten geçirip, sözde “reformunuzu” gerçekleştirince, kadroları da yenileyecek misiniz?
Yaşamının büyük bölümünü devlete hizmetle geçiren nice deneyimli insanı nerede istihdam edeceksiniz?
Son zamanlarda iyice su yüzüne çıktığı gibi, kendinize yakın kadrolara mı öncelik öncelik vereceksiniz?
“Reform” nitelemesi, kadroları değiştirme yöntemi olarak mı düşünüldü? 

 
Kemal SAĞ Facebook Sayfası
Yeni Adana Gazetesi
Merhaba Gazetesi
Radyo Seyhan
Kanal A
Ekspres Gazetesi
Serbes Haber
Adana Haber Net
Adana Haber
Haberler.Com
TBMM
 
 
Online : 19 , Ziyaretçi: 884369 , Sayfa gösterimi: 8590941Yönetim