SOSYAL GÜVENLİK BARIŞI YASA TASARISI

SOSYAL GÜVENLİK BARIŞI YASA TEKLİFİ
Madde 1.- 17.7.1964 tarihli, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre prim, idari para cezası, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler ile topluluk sigortasına ve isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin, 31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş olan prim borçlarının tamamı ile bu primlere uygulanan  gecikme zammı ve gecikme faizi yerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay belirlediği toptan eşya fiyat endeksinin aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın dokuz eşit taksitte tamamen ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla primlere uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi ve idari para cezalarının tamamının,

506 sayılı Kanununun Ek 24’üncü maddesine göre sosyal yardım zammı borcu bulunan ve 2’inci madde dışında kalan diğer kuruluşlar, sosyal yardım zammı borçlarının tamamı ile bu borçlara uygulanan  gecikme zammı ve gecikme faizi yerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay belirlediği toptan eşya fiyat endeksinin aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın dokuz eşit taksitte tamamen ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla sosyal yardım zammı borcuna  uygulanan gecikme zammı veya gecikme faizinin tamamının,


Birinci fıkra hükmüne girenlerden 31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş prim, sosyal yardım zammı ve idari para cezası borcu bulunmayıp, sadece gecikme zammı ve faiz borcu bulunanların, bu borçlarının  % 50’sini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dokuz ay içinde eşit taksitlerle ödemeleri halinde kalan borcunun tamamının

Tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faizler geri verilmez ve mahsup edilmez.


Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuranlardan taksitlerini süresi içinde ödemeyenlerin süresinde ödenmeyen her bir taksiti için bu Kanunun uygulanma süresinde rızaen tecil faizi ile birlikte ödemeleri halinde bu Kanundan yararlanma hakları saklıdır.

Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 01.01.2003 tarihinden itibaren  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80’nci maddesinin hükümleri uygulanır.

Madde 2. - Genel ve katma bütçeli idareler, özel idareler, ve belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ile kanunla veya kanunların verdiği yetkiye  istinaden kurulan kamu kuruluşları ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşekkül ve kuruluşlarla bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar tahakkuk etmiş bulunan prim idari para cezası ve sosyal yardım zammı ile bunların gecikme zammı ve faiz borçları ile 31.12.2002 tarihine kadar doğacak sosyal yardım zammı ile bunların gecikme zammı ve faiz borçları ile 31.12.2002 tarihine kadar doğacak sosyal yardım zammı ve bunlara ait gecikme zammı 2003 Mali Yılı Hazine Müsteşarlığı Bütçesinin (4792 sayılı Kanunun 19’uncu maddesi gereğince Sosyal Sigortalar Kurumuna yapılacak yardımlar) tertibindeki ödenekten Sosyal Sigortalar Kurumu’na yapılan ödemeler karşılığında bu kurum ve kuruluşlar adına tahsil edilmiş sayılarak borç kayıtları kapatılır.

Sosyal Sigortalar Kurumuna bu kurum ve kuruluşların yukarıda belirtilen prim idari para cezası ve sosyal yardım zammı borçları ile ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammı ve faiz borçlarının ödenmesi hususu ile ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca müştereken tespit edilir.

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların bu kapsamda devam eden takibat ve yargı safhasındaki ihtilafları sona erer.

Madde 3. - 2.9.1971 tarihli, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan sigortalılar ile ölen borçlu sigortalıların hak sahipleri 31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan prim borçlarının tamamı ile bu borçlara uygulanan  gecikme zammı ve gecikme faizi yerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünün her ay belirlediği toptan eşya fiyat endeksinin aylık oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın dokuz eşit taksitte tamamen ödenmesi, dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla sosyal yardım zammı borcuna  uygulanan gecikme zammı veya gecikme faizinin tamamının,

31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş prim borcu bulunmayıp, sadece gecikme zammı ve faiz borcu bulunanların, bu borçlarının  % 50’sini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dokuz ay içinde eşit taksitlerle ödemeleri halinde kalan borcunun tamamının

Tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve faizler geri verilmez ve mahsup edilmez.


Bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuranlardan taksitlerini süresi içinde ödemeyenlerin süresinde ödenmeyen her bir taksiti için bu Kanunun uygulanma süresinde rızaen tecil faizi ile birlikte ödemeleri halinde bu Kanundan yararlanma hakları saklıdır.

Bu maddede belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 01.01.2003 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Madde 4.- 17.10.1983 tarihli, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre prim borcu bulunan sigortalılar ile ölen borçlu sigortalıların hak sahipleri aynı Kanunun 36’ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre 31.12.2002 tarihi itibariyle hesaplanacak birikmiş prim borçlarının % 20’sini bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dokuz ay içinde taksitler halinde ödedikleri taktirde prim borçlarının bakiyesi terkin edilir. Bu fıkra hükmüne göre ödeme yapanların 31.12.2002 tarihine kadar birikmiş prim borçlarına ödeme dönemi içinde aynı Kanunun 36’ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş primler geri verilmez ve mahsup edilmez.

Bu madde belirtilen esaslar ve süreler içerisinde ödenmeyen primler ile ilgili olarak 01.01.2003 tarihinden itibaren 2926 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Madde 5.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 .– Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
GENEL GEREKÇE

Bilindiği gibi, 27 Şubat 2003  tarihinde yürürlüğe giren Vergi Barışı Kanunu ile, ekonomik kriz nedeniyle güç duruma düşen vergi mükelleflerine belli kolaylıklar sağlanmış ve toplumda belli bir uzlaşma ile vergi gelirlerinin tahsilatının artırılması amaçlanmıştır. Bu yasa teklifi ile aynı durumda olup, ekonomik krizden etkilenen işverenlerin sigorta prim borçları ile, küçük esnaf ve sanatkarın Bağ-Kur prim borçları için de Vergi Barışı Kanununa paralel düzenlemeler getirilmiştir.MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1 - Bu madde ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, prim, idari para cezası, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenler ile topluluk sigortasına ve isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin 31.12.2002 tarihine kadar tahakkuk etmiş olan prim borçları ile buna bağlı cezalarının indirim  ve ödeme şartları  belirlenmiştir.

Madde 2 - Bu madde ile Genel  ve katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler, döner sermayeli kuruluşlar ile kanunla veya kanunların verdiği yetkiye istinaden kurulan kamu kuruluşları ve 233 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşekkül  ve kuruluşlarla  bunların müessese, bağlı ortaklık  ve iştiraklerinin prim borçları ile buna bağlı cezalarının indirim ve ödeme şartları belirlenmiştir.

Madde 3 -  Bu madde ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa (Bağ-Kur) göre, prim ve ceza borçları bulunan sigortalıların prim borçları ile buna bağlı cezalarının indirim ve ödeme şartları belirlenmiştir.

Madde 4 - Bu madde ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre, prim borcu bulunan sigortalıların prim borçları ile buna bağlı cezalarının indirim ve ödeme şartları belirlenmiştir.

Madde 5 - Bu madde ile Kanunun yürürlük tarihi belirlenmiştir.

Madde 6 - Bu madde ile Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmiştir.  


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
 17.7.1964 Tarih Ve  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu , 2.9.1971 Tarih Ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle 17.10.1983 Tarih Ve 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve  Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Tahakkuk Eden Prim, İdari Para Cezası, Gecikme Zammı ve  Faiz Borçlarının Tahsilatının Hızlandırılması “SOSYAL GÜVENLİK BARIŞI” Hakkında Kanun Teklifim gerekçeleriyle beraber ekte sunulmuştur.

  Gereğini arz ederim.

                                                                            Kemal SAĞ
Adana Milletvekili 

 
Kemal SAĞ Facebook Sayfası
Yeni Adana Gazetesi
Merhaba Gazetesi
Radyo Seyhan
Kanal A
Ekspres Gazetesi
Serbes Haber
Adana Haber Net
Adana Haber
Haberler.Com
TBMM
 
 
Online : 19 , Ziyaretçi: 884397 , Sayfa gösterimi: 8590969Yönetim