TARIM SEKTÖRÜNÜN ARAŞTIRILMASI HK.

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 41 milletvekilinin, tarım sektörünün sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde nüfusun yaklaşık yüzde 45'inin yaşamını doğrudan, kalan yüzde 55'lik kısmını ise dolaylı yoldan etkileyen tarım (bitkisel, hayvancılık, ormancılık, su ürünleri) sektörünün üretici ve çalışanlarının mevcut durumlarının belirlenerek, sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.             13.1.2003-16.01.2003
 1- Ahmet Küçük         (Çanakkale)
 2- İsmail Özay         (Çanakkale)
 3- Gürol Ergin         (Muğla)
 4- Ali Topuz         (İstanbul)
 5- Yavuz Altınorak         (Kırklareli)
 6- Ali Kemal Kumkumoğlu    (İstanbul)     
 7- Orhan Ziya Diren    (Tokat)     
 8- İsmet Atalay         (İstanbul)
 9- Mustafa Erdoğan Yetenç    (Manisa)     
10- Mehmet Vedat Yücesan    (Eskişehir)     
11- Mehmet Şerif Ertuğrul    (Muş)     
12- Hasan Ören         (Manisa)
13- Mehmet Tomanbay    (Ankara)     
14- Mehmet Nuri Saygun    (Tekirdağ)     
15- Yücel Artantaş         (Iğdır)
16- Hakkı Akalın         (İzmir)
17- Feramus Şahin         (Tokat)
18- Emin Koç         (Yozgat)
19- Kemal Demirel         (Bursa)
20- Nezir Büyükcengiz    (Konya)     
21- Atilla Başoğlu         (Adana)
22- Feridun Fikret Baloğlu    (Antalya)     
23- Canan Arıtman         (İzmir)
24- Muharrem Doğan    (Mardin)     
25- Yaşar Tüzün         (Bilecik)
26- Ali Oksal         (Mersin)
27- Ali Kemal Deveciler    (Balıkesir)     
28- Mehmet Boztaş         (Aydın)
29- Zekeriya Akıncı     (Ankara)     
30- Vezir Akdemir         (İzmir)
31- Ayşe Gülsün Bilgehan    (Ankara)     
32- Ramazan Kerim Özkan    (Burdur)     
33- Necati Uzdil         (Osmaniye)
34- Nevin Gaye Erbatur    (Adana)     
35- Şefik Zengin         (Mersin
36- Mehmet Ziya Yergök    (Adana)     
37- Halil Ünlütepe         (Afyon)
38- Mehmet Yıldırım    (Kastamonu)     
39- Ali Rıza Bodur         (İzmir)
40- Kemal Sağ         (Adana)
41- Orhan Erarslan         (Niğde)
42- Rasim Çakır         (Edirne)
Gerekçe:
Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 45'inin yaşamını doğrudan etkileyen tarım sektörünün iç ve dış koşullarla da bağlantılı, yapısal ve dönemsel özellikli çok sayıda sorunu hâlâ geçerliliğini korumaktadır.
Sektörün gereksindiği gelişim ve atılım sürecine sokulmasının en önemli koşulu, sorunların doğru tanımlanması ve giderilmelerini sağlayacak politikaların geliştirilmesidir.
Bu amaçla, sektörün temel sorunları olarak, tarımın toplam üretimden aldığı pay oranı her geçen gün azalmaktadır. AB kriterlerine göre tarım girdi maliyetleri düşürülmesi gerekirken, maliyetler artmaya devam etmektedir. Özellikle gübre, ilaç ve mazot fiyatlarının yüksek olması ve her geçen gün artması nedeniyle çok ciddî yüksek üretim maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Oluşturulan, doğrudan gelir desteği uygulamasında ortaya çıkan sorunlarla destek zamanında ve doğru işletmelere ulaştırılamamaktadır.
Tarım işletmelerinin küçüklüğü ve sayı olarak çokluğu sorunlar yaratırken, bu işletmelerin örgütlenmelerini tamamlayamamış olmaları, yani, kooperatifçiliğin işlevselleştirilememesi nedeniyle ürün pazarlamalarında rasyonel bir fiyatlandırma politikaları ortaya çıkarılamamıştır.
Tarımın her alanında kooperatifçiliği geliştirmeden, tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesi, sektörde ciddî sorunları da beraberinde getirmiştir.
Üretim planlamasının sağlıklı bir şekilde yapılamamasından dolayı, bölgelere göre ürün çeşitliliğine geçilememiş ve sözleşmeli üretim sistemi kurulamamıştır.
Mera Kanunu çıkarılmış olmasına rağmen, uygulamada karşılaşılan tespit, tahsis ve yönetimle ilgili sorunlar, hâlâ, çözüme kavuşturulamamıştır.
Bitkisel, su ürünleri ve hayvansal tarımda, gelişen teknoloji ve bilimsel verilerden yeteri kadar yararlanılmadığından verimlilik çok düşük düzeydedir. Ayrıca, tarım üretiminde hayvansal tarımın oranı çok düşük düzeylerde kalmıştır.
Tüm yapısal sorunlara ilave olarak, tarım, orman, su ürünleri sektörü çalışanlarının çalışma şartları, özlük hakları ve sosyal güvenlik konularında ciddî sıkıntıları bulunmaktadır. Ayrıca, Tarım Bakanlığının, tarım sektörünü ilgilendiren tüm kuruluşları içerisine alacak yeni bir örgütlenme modeline ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu sebeple; dünya kriterleri gözönüne alınarak, planlı üretim, akılcı değerlendirme, sağlıklı tüketim ortamlarının oluşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan ekonomik, idarî ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesine öncülük ve rehberlik yapmak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sırası geldiğinde yapılacaktır.

 
Kemal SAĞ Facebook Sayfası
Yeni Adana Gazetesi
Merhaba Gazetesi
Radyo Seyhan
Kanal A
Ekspres Gazetesi
Serbes Haber
Adana Haber Net
Adana Haber
Haberler.Com
TBMM
 
 
Online : 10 , Ziyaretçi: 1132603 , Sayfa gösterimi: 8868878Yönetim